ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0117130

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Наказ / розпорядчий документ
        Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
         
        09.09.2019  N 9
             
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
1. 0100000   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117130   Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -   11540,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11540,00 гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________
  Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22  .12.2018 р. «Про місцевий бюджет на 2019 рік», рішення 26 сесії 7 скликання від 14.02.2019 р № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету" рішення 28 сесії 7 скликання від 25.06.2019 р № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
             
N з/п Ціль державної політики
   
   
             
7. Мета бюджетної програми :   Забезпечення сталого розвитку земельного господарства    
8. Завдання бюджетної програми
             
N з/п Завдання
1 Забезпечення проведення робіт для проведення нормативної грошової оцінки земель 
   
   
             
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж с. Сторониче 11540   11540    
             
Усього 11540   11540    
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
             
Усього          
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  к-сть земель, що потребують інвентаризації га звіт 125   125
2 продукту          
  к-сть земель, на якх планується провести інвентаризацію га звіт 125   125
3 ефективності          
  середні видатки на 1 га грн розрахунок 44   44
4 якості          
             
             
Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи
       
    Л.В.Левчук
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Назва місцевого фінансового органу        
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу
     
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження          
М. П.