ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 0114060

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

             

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови

Борисівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області______________________________________________
                          (найменування головного розпорядника
________________________________________________
                                      коштів місцевого бюджету)
 від 21.01.2020  № 1

       

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

_0100000______

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04406621
(код за ЄДРПОУ)

2.

_0110000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області

(найменування відповідального виконавця)

 

                                    04406621
                              (код за ЄДРПОУ)

3.

0114060

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4060
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування

місцевого
бюджету)

___0828____
(код
Функціона

ьної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
прогр

мною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

6822181300

(код бюджет

)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  138595,00 гривень, у тому числі загального фонду 138295,00 гривень та спеціального фонду 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 32 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 23  .12.2019 р
_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  : Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

138295,00 

300

138595,00 

 

 

 

 

 

Усього

138295,00 

300 

138595,00 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

у тому числі:
будинків культури

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

кількість гуртків

од.

Мережа установ  

4

0,00

4

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис  

1,5

0,00

1,5

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис  

1

0,00

1

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

Штатний розпис  

0,5

0,00

0,5

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
 

тис. грн.

Кошторис

138,3

0,00

138,3

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Мережа установ  

1579

0,00

1579

 

у тому числі:
за реалізованими квитками

 осіб

Мережа установ  

166

0,00

166

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

Мережа установ  

12

0,00

12

 

плановий обсяг доходів

 грн.

Кошторис

0,00

300

300

 

у тому числі доходи від реалізації квитків

 грн.

Кошторис

0,00

300

300

 

кількість реалізованих квитків

шт.

Мережа установ  

0,00

100

100

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного квитка

грн.

Розрахунок  

0,00 

3

3

 

середні витрати на одного відвідувача

грн. 

Розрахунок  

87 

0,00

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)

 

________________Л.В.Левчук____________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)

 

____________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.