ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік 0114030

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови

Борисівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області______________________________________________
                          (найменування головного розпорядника
________________________________________________
                                      коштів місцевого бюджету)
 від 16.09.2020 № 16

 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

_0100000______

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04406621
(код за ЄДРПОУ)

2.

_0110000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області

(найменування відповідального виконавця)

                                   

                                  04406621
                             (код за ЄДРПОУ)

3.

0114030
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4030
(код Типової
п

ограмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0824
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видаткі

 та
кредитування
місцевого
бюджету)

22307504000

(код бюджет

)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  83581,75 гривень, у тому числі загального фонду 81010,00 гривень та спеціального фонду 2571,75 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 32 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 23  .12.2019 р, »; рішення 33 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 27.04.2020 р, рішення 34 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 06.07.2020 р, рішення 35 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 15.09.2020 р № 5.


_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками  

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Забезпечення діяльності бібліотек

 

81010,00

2571,75

83581,75

 

 

 

 

 

Усього

81010,00

2571,75 

83581,75

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

число читачів

тис.осіб

Мережа установ  

 0,5

0,00

 0,5

 

бібліотечний фонд
 

тис. примірників
 

Мережа установ  

9,4

0,00

9,4

 

бібліотечний фонд

тис. грн.

Мережа установ  

25,6

0,00

25,6

 

поповнення бібліотечного фонду

тис. примірників

Мережа установ  

0,071

0,00

0,071

 

поповнення бібліотечного фонду
 

тис. грн.

Мережа установ  

2,4

0,00

2,4

 

списання бібліотечного фонду

тис. примірників

Мережа установ  

                  0,6

0,00

                  0,6

 

списання бібліотечного фонду

тис. грн.

Мережа установ  

0,7

0,00

0,7

 

кількість книговидач

тис.од.

Мережа установ  

7,9

0,00

7,9

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

тис.од.

Розрахунок  

7,9

0,00

7,9

 

 середні затрати на обслуговування одного читача,

грн. 

Розрахунок  

156

0,00

156

 

 

середні витрати на придбання одного примірника

 книжок

 

грн. 

 

Розрахунок  

 

0,00

 

0,00

 

0,0

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок  

39 

0,00

39

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок  

75

0,00

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)

 

________________Л.В.Левчук____________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)

 

____________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.