ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік 0117461

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови

Борисівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області______________________________________________
                          (найменування головного розпорядника
________________________________________________
                                      коштів місцевого бюджету)
 від 22.10.2020  № 19

 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

_0100000______

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04406621
(код за ЄДРПОУ)

2.

_0110000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області

(найменування відповідального виконавця)

 

                                    04406621
                              (код за ЄДРПОУ)

3.

0117461
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7461
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0456
(код
Функціона

ьної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
прогр

мною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

6822181300

(код бюджет

)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  316310,00 гривень, у тому числі загального фонду 291310,00 гривень та спеціального фонду 25000,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 32 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 23  .12.2019 р, рішення 33 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 27.04.2020 р, рішення 36 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради №1  від 22.10.2020 р, розпорядження сільського голови № 20 від 23.10.2020 р

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  : Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури _____________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфрастуктури

292310,00 

292310,00 

Придбання автобусної зупинки 

 

25000,00 

25000,00 

Усього

292310,00 

            25000,00

317310,00 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

К-сть доріг комунальної власності

км

 

41,5 

 -

41,5

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

К-сть доріг, які потребують поточного ремонту

км

 

3

 

3

 

 

 

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)

 

________________Л.В.Левчук____________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)

 

____________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.