Про сільський бюджет

                                                                                                                                                                                                    

 

УКРАЇНА

БОРИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

32 сесії     7 скликання

 

23 грудня   2019 року                   с. Борисів                         № 1

 

 

 

Про сільський бюджет

Борисівської сільської ради

Ізяславського району Хмельницької області

на  2020  рік
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області вирішила:                               

 1. Визначити на 2019рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 1562900,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 1562500,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 300,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 1562900,00гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 1562500,00гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 300,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000,00 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 2,  до цього рішення.

         3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього  рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 98160,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України .

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік є надходження, визначені статтями 69.1 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2111)

- нарахування на заробітну плату

8. Надати право сільському голові на  здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. У процесі виконання сільського бюджету, в окремих випадках обґрунтованим поданням розпорядника коштів сільського бюджету, здійснюють перерозподіл бюджетних асигнувань розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, перерозподіл видатків за функціональною класифікацією між програмами в розрізі кодів економічної класифікації в межах  загального обсягу його призначень по загальному та спеціальному.

11. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

12. Додатки 1,3,5,7 до цього рішення є його  невід’ємною частиною.

13. Бухгалтеру сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за  виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова :                                    

 

    Л.В.Левчук

 
22307504000   Додаток 1    
код бюджету   до рішення сесії сільської ради
    "Про сільський бюджет на 2020 рік"
Доходи  сільського  бюджету на 2020 рік  
          (тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження        
11020200 Податок на прибуток підроиємств        
13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів 250 000,0 250 000,0    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11 000,0 11 000,0    
14040000 Акцизний податок з реалізації горілч., тютюнових виробів 11 000,0 11 000,0    
18000000 Місцеві податки        
180100000 Плата за землю 622 200,0 622 200,0    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1 000,0 1 000,0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості        
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 7 500,0 7 500,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 10 000,0 10 000,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 82 900,0 82 900,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 104 800,0 104 800,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 24 000,0 24 000,0    
18010900 Орендна плата з фізичних  осіб 392 000,0 392 000,0    
18050000 Єдинний податок 465 700,0 465 700,0    
18050300 Єдинний податок з юридичних осіб 45 700,0 45 700,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 140 000,0 140 000,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських виробників 280 000,0 280 000,0    
  Інші податки та збори        
20000000 Неподаткові надходження 1 100,0 1 100,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності        
21010300 Частина чистого прибутку комунальних підприємств        
22012500 Плата за надання адміністративних п0слуг 500,0 500,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі від некомерційної господарської діяльності 600,0 600,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  600,0 600,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 300,0   300,0  
25010100 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 300,0   300,0  
  Всього доходів(без врахування трансфертів) 1 350 300,0 1 350 000,0 300,0  
40000000 Офіційні трансферти 212 300,0 212 300,0    
41000000 Від органів державного управління 212 300,0 212 300,0    
41040400 Інші додаткові дотації 212 300,0 212 300,0    
           
  Всього доходів 1 562 600,0 1 562 300,0 300,0  
           
  Секретар сільської ради __________________________Н.К.Косяк        

 

 

22307504000                                                                
                                                "Додаток № 2
до рішення Борисівської сільської ради
""Про сільський бюджет  на 2020 рік"""                
"РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету бюджету  на 2020 рік"                                                                
                                                            (тис. грн.)/грн.    
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1    Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС    Код ФКВКБ    "Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

"    Загальний фонд                    Спеціальний фонд                        Разом    
                Всього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    Всього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    з них        
                        оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                оплата праці    комунальні послуги та енергоносії        бюджет розвитку        
                                                                
011050    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів    897 045,0    897 045,0    67 125,0    10 000,0                                815 640,0    
0114030    4030    0824    Забезпечення діяльності бібліотек    78 090,0    78 090,0    61 405,0                                    54 400,0    
0114060    4060    0828    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iншi клубних закладів    138 295,0    138 295,0    100 575,0    5 000,0        300,0    300,0                    166 895,0    
0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів     67 560,0    67 560,0        57 560,0                                80 000,0    
0113121    3121    1040    Утримання та забезпечення  та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей і молоді    30 600,0    30 600,0    25 080,0                                    27 985,0    
0113242    3242    1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    15 000,0    15 000,0                                            
0117130    7130        Здійснення заходів із землеустрою    6 100,0    6 100,0    5 000,0                                        
117461    7164        Утримання та розвиток автомобільних дорігза рахунок коштів місцевого бюджету    319 610,0    319 610,0                                        
            Всього     1 552 300,0    1 552 300,0    259 185,0    72 560,0        300,0    300,0                    1 552 600,0
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

Секретар сільської ради            Н.К.Косяк  

 

 

Додаток № 5

до рішення сільської ради

„Про сільський бюджет на 2020 рік”

від  23. 12. 2019 р  № 1

 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних)  програм  у  2020 році

22307504000                                                                                                                                                                                                                    (грн.)

(Код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів/

відповідального виконавця , найменування бюджетної програми   згідно  з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування  місцевої ( регіональної)програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву( регіональну) програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

 

у тому  числі бюджет розвитку

0113121

3121

1040

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької облаті

«Вдосконалення соціальної роботи з сімями, дітьми та молоддю Борисівської сільської ради на 2017-2020 р»

Рішення № 3 від 23.12.2019 р

30600,00

30600,00

 

 

0116030

6030

0620

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької облаті

«Освітлення населених пунктів на 2016-2020 р»

Рішення № 3 від 15.02.2016 р

57560,00

57560,00

 

 

0113242

 

3242

1090

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької облаті

«Надання матеріальної допомоги жителям Борисівської сільської ради на 2017- 2020 р»

Рішення № 3 від 23.12.2019 р

10000,00

10000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

98160,00

98160,00

 

 

                          Секретар сільської  ради                                                                       Н.К.Косяк

                             

 

 

 

 

Додаток 5
до рішення сесії сільської ради
про місцевий бюджет № 1 від 23.12.2019р
 

 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
на 2020 рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

Інші додаткові дотації

найменування трансферту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області

212300

 

 

 

 

 

212300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

212300

 

 

 

 

 

212300

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                              Секретар сільської ради :                                  Н.К.Косяк

              

22307504000  
                        Додаток № 3
до рішення Борисівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2020 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету бюджету  на 2020 рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
 
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
011050 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 897 045,0 897 045,0 679 125,0 17 500,0               815 640,0  
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 78 090,0 78 090,0 61 405,0                 54 400,0  
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iншi клубних закладів 138 295,0 138 295,0 100 575,0 5 000,0   300,0 300,0         166 895,0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  67 560,0 67 560,0   57 560,0               80 000,0  
0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення  та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей і молоді 30 600,0 30 600,0                   27 985,0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10 000,0 10 000,0                      
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 15 000,0 15 000,0                      
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 6 100,0 6 100,0                      
0117461 7164 0456 Утримання та розвиток автомобільних дорігза рахунок коштів місцевого бюджету 319 610,0 319 610,0                      
      Всього  1 562 300,0 1 562 300,0 841 105,0 80 060,0   300,0 300,0         1 562 600,0  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Секретар сільської ради   Н.К.Косяк